• Chamber Staff

 • Melissa Reichert 

  President

  715.422.4861

  president@wisconsinrapidschamber.com 

   

 • Krista Coon

  Director of Programs & Events 

  715.422.4860

  programs@wisconsinrapidschamber.com

   

 • Heather Sairs

  Membership Director 

  715.741.0191

  membership@wisconsinrapidschamber.com

   

 • Sharon Zeman

  Director of Finance & Operations 

  715.422.4859

  office@wisconsinrapidschamber.com

   

 • Kerry Krambeer 

  Director of Leadership & Talent Development

  715.422.4856

  heartofwi_talent@outlook.com

   

 • Steph Schmid

  Director of Marketing 

  715.741.8964

  communications@wisconsinrapidschamber.com